Integration ECIS

Integration med ECIS som importerar orderfil och genererar direktregistrerad faktura i Monitor som används av IKEA och deras leverantörer.

Integration with ECIS that imports order files and generates directly registered invoices in Monitor, used by IKEA and their suppliers.

 

Övergripande

Tjänst för att utföra direktregistrering av faktura från EKIS, via XML fil
Hämtar information ifrån XML-filer som innehållade fakturarader, placeras av användare i en importmapp
Orderreferensfil innehållande mappning till kund (extra fält) placeras i en annan katalog, ordernummer från XML fil slås upp emot Orderreferensfilen

Overview

Service for performing direct registration of invoices from EKIS, via XML file Retrieves information from XML files containing invoice lines, placed by the user in an import folder An order reference file containing mapping to the customer (extra field) is placed in a different directory. The order number from the XML file is looked up against the order reference file.
 

 

Format Orderimport

 

Format orderöversikt

Kolummn order mappas mot
Sedan används sammanslaget värde Rcv + Rcv Type för att hitta kunden i monitor,
 detta värde ska återfinnas på extra fält Mappning import

Format Overview

The order column is mapped to . Then the combined value of Rcv + Rcv Type is used to find the customer in the monitor. This value should be found in the additional field "Mapping import".

Rcv + RcvType
021+DT=021DT
Kund i Monitor har 021DT angivet på extra fält
Extra fältet kan innehålla flera värden, byggs då som en kommaseparerad lista

 
Customer in Monitor has 021DT specified in the extra field. The extra field can contain multiple values, then built as a comma-separated list.

Populära Anpassningar